. RobexPedie - Měřidla, metrologie, stanovená měřidla

Nápověda Měřidla, metrologie, stanovená měřidla

Měření, metrologicky ověřená měřidla, měření délek, ČMI

Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Měření této určité veličiny znamená určení její číselné hodnoty ve zvolených jednotkách, to znamená zjištění počtu těchto jednotek obsažených v měřené veličině. Při měření jde v podstatě vždy o určení poměru dvou veličin (téhož druhu), a to veličiny vyšetřované (měřené) s předem stanovenou jednotkou. Tímto poměrem je vlastně číselná hodnota vyšetřované veličiny.

Podstata metrologie: Metrologie je věda týkající se měření, je to v podstatě soubor všech činností a znalostí týkajících se měření. Cílem metrologie je celosvětové zajištění jednotnosti a přesnosti měřidel a měření v průmyslu, obchodu, zdravotnictví, ale i v dalších oblastech. Metrologie je nedílnou součástí činností, které ovlivňují jakost výrobků a výroby.

Metody měření: Každé měření se provádí pomocí určité metody měření, založené na nějakém fyzikálním principu. Pod pojmem měřicí metoda se rozumí souhrn teoretických a praktickýchoperací použitých pro realizaci měření podle zvoleného principu. Tyto typy jsou: definiční a odvozenou metodu, přímou a nepřímou metodu,  komparační metodu,  substituční metodu- transpoziční metodu, kompenzační metodu, diferenční metodu, nulovou a výchylkovou metodu, interpolační a extrapolační metodu

Správnost měření: Správnost je vlastnost nemít systematické chyby. Po kalibraci by mělo měřidlo dávatsprávné výsledky. Při běžných měřeních, kdy není vyžadováno opakování měřicíhoúkonu, je kalibrací zabezpečena jednotnost a správnost měření. Při vyšších nárocích na spolehlivost měření se provádí větší počet měření téže veličiny. Takto získaná řadu měření se musí zpracovat určitým způsobem a výsledkem je míra shody, tj. shodnost (dosud je používán termín opakovatelnost).

Měřicí přístroje a jejich rozdělení:
- Etalony
- Pracovní měřidla stanovená k povinnému ověřování
- Pracovní měřidla ostatní

Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály - jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů

Stanovené měřidlo délky - dřevěný metr

Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou č. 345/2002 Sb. k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam: v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy

U měřidel zjišťujeme různé vlastnosti:
- měřící rozsah
- konstanta rozsahu
- citlivost měřidla
- dovolená odchylka
- maximální odchylka
- třída přesnosti přístroje
- digit

Při měření může dojít k různým nepřesnostem. Přesnost je závislá na měřicích přístrojích, měřící metodě a na vlivu vnějších podmínek. Přesnost se určuje pomocí relativní (poměrné) odchylky měření. S rostoucí relativní odchylkou přesnost měření klesá. Přesnějšího měření tedy můžeme dosáhnout, jestliže měřené veličiny dosahují co možná největších hodnot daného rozsahu.

Schvalovací orgány v ČRPrávní vztahy v metrologii:
- Legální metrologie je ve shodě s právním režimem v ČR
- Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii  upřesnil metrologické instituty, určil druhy měřidel k povinnému ověřování i povinnost používat ověřená měřidla
- Vyhláška MPO 345/2002 Sb. v platném znění upřesňuje druhy měřidel k povinnému ověření a dobu platnosti tohoto ověření

Legální metrologie v ČR:
- Měřící přístroj je vyroben podle normy
- Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou stanoví, že přístroj podléhá pravidelnému ověřování (345/2002 Sb.)
- ÚNMZ a ČMI zajistí schválení typu měřidla (kontrola, že přístroj splňuje normu)
- Akreditované laboratoře provádí ověřování

Druhy stanovených měřidel a kde jsou třeba:
- Prodej, poskytování služeb (váhy, elektroměry, plynoměry, taxametry, vodoměry…)
- Stanovení sankcí (silniční rychloměry…)
- Ochrana zdraví
- Ochrana životního prostředí (měřidla pro kontrolu limitů a dávek jaderného záření…)
- Bezpečnost práce (tachografy…)

Schvalování typu se týká měřidel stanovených vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tzv. stanovená měřidla). Schvalování typu není povinné pro měřidla nestanovená (tzv. pracovní měřidla), lze je však také na základě žádosti schválit. Pro konkrétní měřidlo, kdy hospodárnost nebo technická  proveditelnost by nebyla úměrná významu schválení typu daného měřidla, může ČMI na základě odůvodněné žádosti provést tzv. upuštění od schválení typu měřidla. Tento postup se využívá pouze ve výjimečných případech.

Postup při schvalování typu stanoveného měřidla:
- podání žádosti o schválení typu měřidla u ČMI
- pověření technického pracoviště ČMI provedením technického posouzení měřidla
- oznámení žadateli, které pracoviště ČMI je provedením technického posouzení pověřeno
- předložení vzorků měřidla technickému pracovišti ČMI
- technické posouzení (zkoušky, posouzení zahraničních certifikátů, další dokumentace, atd.)
- vystavení certifikátu o schválení typu na základě kladného výsledku technického posouzení
- zaslání certifikátu žadateli o schválení typu měřidla

Chyby měření

Zákonná lhůta pro provedení schválení typu měřidla je 90 dnů od dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu ČMI.

Délková měřidla používaná při obchodním styku – stanovená měřidla
Podle zákona č. 505/1990 Sb o metrologii, ve znění zákona č. 119/200Sb., se v závazkových vztazích (např. při prodeji, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody)  smí používat pouze tzv. stanovená měřidla. Tyto stanovuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k povinnému ověření vyhláškou č. 345/2002. V oblasti měřidel délky to jsou mj. „délková měřidla na metrové zboží“ (známější jako „cejchované dřevěné metry“). Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením měřidla úřední značkou - symbol dvouocasého lva doplněného písmeny CM, K nebo CZK (v případě dřevěných metrů jezpůsob vyznačení úřední značky vyražením). U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku provedeného ověření. Doba platnosti ověření dřevěných metrů je 2 roky a počítá se od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno (např. měřidlo s vyznačeným rokem 10 má platnost ověření do 31.12.2010).

Příklad schváleného délkového měřidla – metru: Dřevěný metr plochý s délkou 1m, průřezem 35x8mm

Dalším stanoveným měřidlem délky může být například ocelové pásmo, tak zvané „měřické pásmo“. Prvotní ověření dovážených stanovených měřidel zajišťuje jejich uživatel, pokud již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem, nebo pokud nejde o druh měřidel, která jsou na trh uváděna cestou posuzování shody. Pokud měřidlo bylo vyrobeno a uvedeno do oběhu v některém z členských států EU (nebo EHP, nebo ve smluvním státě ČR), a to v souladu s předpisy tohoto státu, a v ČR podléhá požadavku na prvotní ověření, uznávají se výsledky metrologického zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují metrologickou spolehlivost, jakou vyžaduje právní úprava v ČR, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici ČMI. Navíc však se taková měřidla považují za měřidla, jež jsou platně prvotně ověřena, aniž by musela být označena českou úřední značkou (tedy jsou označena národní značkou příslušného členského státu uvedení na trh).“ Otázku EHS schválení typu a EHS prvotního ověření řeší vyhláška 332/2000 Sb. Pásma, která jsou opatřena německou značkou prvotního EHS ověření, je možné v ČR používat jako pracovní měřidla stanovená. Měřická pásma mají platnost ověření bez omezení.

Informační zdroje: www.cmi.cz, www.unmz.cz, www.sukl.cz, www.unimetra.cz, www.medicton.com, www.robex-dk.cz

Stanovené měřidlo si dnes může dovolit každý, přičemž často chybí v mnoha obchodech s textilem aj.


Jste v kategorii: Zajímavosti z techniky

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?