Obchodní podmínky firmy ROBEX DK, s.r.o. ®

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád,
kamenné prodejny a prezentace WWW.ROBEX-DK.CZ

OBSAH :


                                                                                                                                        1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.     VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.     PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VÝHRADA VLASTNICTVÍ

4.     PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA

5.     TERMÍN DODÁNÍ A DOPRAVA

6.     ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.     ZÁNIK ZÁRUKY, NEPLATNÁ REKLAMACE

8.     SLEVA, ZÁKAZNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

9.     PROVIZNÍ SYSTÉM

10.    SLEVOVÝ SYSTÉM

11.    SDĚLENÍ O ELEKTRONICKÉ PREZENTACI, STRUKTURA WEBU

12.    ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

13.    NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OBALY

14.    PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ, COOKIES

15.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.    AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

17.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.    INFORMACE O FIRMĚ, ZÁKONNÉ INFORMACEPŘÍLOHA 1 – MEMORANDUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ /"o/"

1.1    Provozovatelem webových stránek www.robex-dk.cz je společnost ROBEX DK s.r.o., se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, ulice Slovany 3051, IČ: 274 714 89, zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem Hradec Králové, oddíl C, vložka 20945 s provozovnou (prodejnou) na adrese sídla společnosti.

1.2    Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě předobjednávky prostřednictvím webu www.robex-dk.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel,  řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, které jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Tyto obchodní podmínky se nepoužijí pro produkty vyrobené či upravené na zakázku, dle přání zákazníka. Tento vztah bude řízen samostatnou kupní smlouvou či dle běžných obchodních zvyklostí.

1.3    Uzavření kupní smlouvy – vymezení - na webu www.robex-dk.cz nelze uzavřít kupní smlouvu napřímo (předem neznámá cena přepravy, vysoká míra technické nejistoty – s výběrem zboží pomůžeme). Vyplněním údajů ve formuláři objednávka dojde technicky k rezervaci uvedeného zboží. Provozovatel bude dále kontaktovat zákazníka a kupní smlouva bude uzavřena vždy se zaměstnancem firmy ROBEX DK, s.r.o. Odesláním předobjednávky zákazník/kupující/objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.4    Kupující je spotřebitel - je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5    Kupující je jiný subjekt - je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).
2. VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY /"o/"

2.1    Objednatel/předobjednatel je osoba, která provedla předobjednávku ve formuláři webové prezentace. Objednatel/předobjednatel se stává kupujícím v okamžiku odsouhlasení celkové ceny, zjištění informací o dostupnosti zboží, přepravních podmínkách a dalších náležitostí potřebných k uzavření kupní smlouvy. V této věci bude kontaktován prodávajícím - provozovatelem webu pomocí údajů, které zapsal do formuláře předobjednávky. Objednatel/předobjednatel je povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje a informace. Pro uskutečnění objednávky/předobjednávky je nutné vyplnit všechna pole označená červenou hvězdičkou *. U zbývajících polí je jejich vyplnění na zvážení objednatele.

2.1    Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2    Kupující - spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3    Kupující - jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4    Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v předobjednávce a následně odsouhlasené kupujícím i ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není odborná montáž zboží ani uvedení do chodu. Informace o zboží jsou dostupné na www.robex-dk.cz nebo na vyžádání. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí předobjednávku prodávajícímu, v okamžiku potvrzení této předobjednávky či v okamžiku objednávky v případě objednávky telefonicky či jiným způsobem než předobjednávkou na webu www.robex-dk.cz.

2.5    Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně na webu není připočítáváno dopravné, jelikož není možné předem stanovit. Právě proto není možné hovořit o objednávce v pravé, slova smyslu, ale pouze předobjednávce.

2.6    Postupy při uzavření kupní smlouvy jsou následující:

a.            Objednávka telefonicky - kupní smlouva je uzavřena vzájemnou akceptací podmínek. Prodávající (operátor - pracovník obchodu) sdělí zákazníkovi všechny náležitosti vč. ceny celkem s DPH, dostupnosti a všechny dostupné technické a dokumentární náležitosti předmětu koupě. Kupující a prodávající si navzájem odsouhlasí způsob doručení (přepravy – tzn. cenu dopravy vč. balného). V případě koupě na dobírku bude připočítáno k ceně doběrečné.

b.            Objednávka e-mailem - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu obchod@robex-dk.cz, nebo prostřednictvím telefonu prodávajícího na tel.č. +420 499 321 109;  takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

c.             Objednávka faxem - kupní smlouva je uzavřena vzájemnou akceptací podmínek, popř. přijetím vlastního faxu, pokud jsou všechny náležitosti objednávky zřejmé.

d.            Objednávka na webu / předobjednávka - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nebo telefonicky nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu obchod@robex-dk.cz, nebo prostřednictvím telefonu prodávajícího na tel.č. +420 499 321 109; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.
3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VÝHRADA VLASTNICTVÍ /"o/"

3.1    Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2    Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a vzájemným odsouhlasením smluvních stran.

3.3    Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

3.4    Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.6    V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.7    V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího prostřednictvím telefonu +420 499 321 109, emailem na obchod@robex-dk.cz nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající si vyhrazuje právo snížit vrácenou částku kupní ceny o část prokazatelně úměrnou a to s ohledem na případné poškození či znehodnocení vraceného zboží. O tomto bude proveden záznam a zákazník předem informován.

3.8    Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

a.            Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v o případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává popř. jeho kvalita a funkce již neodpovídá deklarovaným skutečnostem. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží vlivem neočekávaných skutečností. Toto ustanovení platí zejména pro zboží, které není aktuálně skladem. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena v plné výši zpět.

b.            Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení a odsouhlasení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí / odsouhlasení objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

3.9    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.10   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Obchod@robex-dk.cz nebo kontaktováním klientského ombudsmana (viz. bod. 18.4). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

3.11   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, pokud se vám jej nepodařilo vyřešit s naším klientským ombudsmanem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

3.12   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.13   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění (viz. výpis živností bod. 18.4. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.14   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA /"o/"

4.1    Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného (platba zálohou).

4.2    Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti, je-li zboží zasíláno na dobírku.

 

4.3    Zboží bude kupujícímu předáno společně s uhrazením kupní ceny a dopravného (osobní odběr). Při osobním odběru a platbě v hotovosti je prodávající povinen vystavit kupující účtenku, dle zákona o evidenci tržeb. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.4    Při uzavření rámcové smlouvy o odběru zboží na fakturu nebo v případě dohody se stálým a ověřeným zákazníkem, lze odebírat zboží na fakturu se splatností a obchodními podmínkami sjednanými v uzavřené rámcové smlouvě nebo dohodou smluvních stran.

4.5    Cena pro zahraniční kupující se liší dle způsobu provedení platby a sice:

a. u dobírkového způsobu platby je faktura / daňový doklad vystaven na částku v CZK a přepravní společnost vybere částku v EUR, dle svého kurzu (viz. www.ppl.cz / toptrans.cz)

b. u platby zálohovým způsobem či na fakturu je na dokladu uvedena cena v EUR. Cena v EUR je vypočtena dle kurzu ČNB k aktuálnímu datu vystavení faktury resp. dokladu.

4.6    Cena při dobírkovém způsobu platby je navýšena o cenu doběrečného, dle sazebníku přepravce.

4.7    Cena zboží je uvedena v ceníku, který je platný v době potvrzení objednávky. Tato cena uvedená v ceníku představuje kupní cenu za jeden kus zboží (není li uvedeno jinak). Platný ceník je k dispozici na prodejně a také v on-line generovaném ceníku (viz. on-line generovaný ceník, přičemž má přednost vždy ceník na prodejně. V on-line e-shopu jsou ceny aktualizovány, v případě, že cena není aktualizována, bude Vám tato skutečnost sdělena následně před odsouhlasením kupní smlouvy.

4.8    Aktuální a platné ceny Vám rádi sdělíme e-mail formulářem „více informací“, e-mailem, popř. telefonicky.

4.9    Všechny ceny na www.robex-dk.cz jsou uvedeny vždy bez DPH. Cena vč. DPH je zobrazena ve vyhrazeném režimu. DPH je vypočteno na základě zákona o DPH č.235/2004.
5. TERMÍN DODÁNÍ A DOPRAVA /"o/"

5.1    Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h. Zboží, které je skladem je obvykle dodáváno do dvou až tří pracovních dnů (v závislosti na typu zboží a aktuální dostupnosti). U zboží, které není skladem, je termín potvrzen dodatečně po sjednání termínu s dodavatelem tohoto objednaného zboží. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce. Odesílacími dny jsou vždy pondělí, středa a pátek. V případě, že je v odesílacím dni svátek nebo hlášená celozávodní dovolená, je zboží odesláno nejpozději v dalším následujícím odesílacím dni. Ve výjimečných případech lze sjednat zaslání i v jiné dny. Odesílacím dnem se rozumí den, kdy bylo zboží předáno přepravní společnosti (expedice).

5.2    Zásilky jsou zasílány společnostmi:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO 25194798 (dále jen „PPL”) /"o/"
TOPTRANS EU, a.s., Opravářská 944/2, 102 00 PRAHA 10 – Hostivař, IČO 28202376 (dále jen „TopTrans”) /"o/"

, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

5.3    Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností PPL) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu na obchod@robex-dk.cz. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně na email obchod@robex-dk.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

5.4    Dopravné u zásilek přepravovaných společností PPL do váhy 25 kg je ve výši 100,– Kč (bez DPH) v rámci ČR, u zásilek do zahraničí nebo u těžších zásilek než je 25 kg je cena řešena individuálně. Dopravné u zásilek přepravovaných společností TopTrans je vyúčtováno dle sazeb společnosti. Společnost TopTrans využíváme pro zasílání objemnějších balíků nebo zásilek s větší váhou než je 25 Kg. Dopravné lze sjednat i smluvně.

5.5    Platí, že společnost PPL i společnost Toptrans zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi jednou ze společností nepřekračuje termín dodání zboží.

5.6    Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od společnosti PPL resp. TopTrans nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo společnosti PPL o expedici zakoupeného zboží písemně nebo telefonicky nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek.

5.7    Dále je postupováno přepraci v souladu s jejich obchodními podmínkami zveřejněnými na www.ppl.cz a www.toptrans.cz
6. ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD /"o/"

6.1    Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží či daňový doklad slouží současně jako záruční list. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 a v bodě 1.4, je délka běžné záruky stanovena na 2 roky. Je-li však kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 a bodě 1.5, je délka záruky v délce trvání 1 roku.

6.2    Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Věc nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla prodejcem poskytnuta sleva!

6.3    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Výjimku však tvoří díly podléhající běžnému opotřebení (ostří nožů, soukolí, ložiska a jiné díly na kterých musí být prováděna pravidelná údržba a které z podstaty věci podléhají opotřebení). Tyto díly nelze hodnotit jako vadné. Tyto díly běžného opotřebení bývají rámcově sepsány v návodu k obsluze dané věci.

6.4    Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací, montáží či údržbou prováděnými kupujícím nebo kupujícím sjednanou třetí osobou.

6.5    U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.6    Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. Zejména se jedná o barevnost, materiálové složení vnějších i vnitřních částí, neshodnost technických parametrů v rámci přiměřené odchylky a jiných změn. Změna však nesmí být v rozporu s deklarovanými hlavními a stěžejními technickými parametry.

6.7    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, údržbou, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, neodborným zapojením, údržbou a provozováním v rozporu s návodem k obsluze výrobce ke zboží, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn před zakoupením.

6.8    Kupující-spotřebitel je oprávněný uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (nepodnikající osoba viz. bod 2.2 těchto obchodní podmínek), kupující - jiný subjekt v době dvanácti měsíců od převzetí, není-li individuálně sjednáno jinak. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí. Možno sjednat i jinou, individuální dobu a to zejména s ohledem na stav věci. Vždy však po plném odsouhlasení ze strany kupujícího i prodávajícího. Tato doba pak bude deklarována na faktuře, daňovém dokladu nebo viditelně doplněna v návodu k obsluze v části záruční podmínky.

6.9    Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 

a. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné

b. při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího

c. při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy

6.10   Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup.

a. v případě využití společnosti PPL zákazník informuje společnost PPL na telefonním čísle 225990611, 225990612 nebo 225990616, pokud byla doprava prováděna společností PPL, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u společnosti PPL sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje obchodní oddělení  prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a PPL etikety.

b. v případě využití společnosti TopTrans zákazník informuje společnost na zákaznické lince či využije reklamačního formuláře na webových stránkách www.toptrans.cz v čísti obchodní podmínky / reklamace.  Zákazník současně informuje obchodní oddělení  prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety TopTrans.

6.11   Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím emailu prodávajícího obchod@robex-dk.cz, nebo na pobočce resp. sídle společnosti ROBEX DK s.r.o.. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:  reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady. K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Místem pro uplatnění reklamace je ROBEX DK s. r.o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (sídlo firmy).  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny, nebo přinést na tuto adresu osobně. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží. Ve všech případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží a popis reklamované skutečnosti s uvedením čísla faktury.

6.12   Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na prodloužení lhůty. Prodávající provádí po celou dobu reklamačního řízení sběr dat (fotografie, video, které jsou dále použity i v rámci zkvalitnění služeb nebo výrobku).

6.13   Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno bezplatně na adresu kupujícího. V průběhu reklamace je vždy vyplněn reklamační protokol.

6.14   Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V případě předání zboží na kamenné prodejně je zákazník povinen zboží odzkoušet (pokud to charakter zboží umožňuje) a převzetím souhlasí plně s jeho stavem. Prodávající je povinen tomuto nároku na odzkoušení vyhovět! Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@robex-dk.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě nákupu staršího zboží, bazarového zboží či zboží, které bylo dříve již užíváno souhlasí zákazník (kupující) se stavem věci, zboží a toto stvrzuje jeho přebráním. Prodávající je povinen zákazníka o stavu věci uvědomit a také mu sdělit přibližné stáři věci, zboží.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s výše uvedeným reklamačním řádem (ustanovení 6).
7. ZÁNIK ZÁRUKY, NEPLATNÁ REKLAMACE /"o/"

7.1    Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného způsobu, použit nestandardních postupů a vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

7.2    Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

7.3    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.4    Záruka se také nevztahuje a zaniká u zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

7.5    Pečeti, samolepící štítky a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

7.6    Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a.    mechanickým poškozením zboží

b.    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

c.    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, výrobcem určeno

d.    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

e.    pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno škodní událostí (povodeň aj.), přírodními živly nebo vyšší mocí

f.    pokud se závada projevuje pouze u doplňků a příslušenství, u kterého není zákazník schopen doložit způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaných a nestandardních
      (firmou ROBEX DK, s.r.o. nedoporučených) dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

g.    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, návodu k obsluze nebo všeobecnými zásadami

h.    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

i.    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, dílčí úpravy atd.)

j.    při chybně provedeném výměně dílů, příslušenství či zanedbanou údržbou

7.7    Dále se záruka nevztahuje na zboží či jeho části jež mají charakter spotřebního materiálu např. nože, brousky, podavač u splintovací pistole, mechanické opotřebení vlivem nadměrného používání u zboží které neodpovídá takovému vytížení ani použití aj. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření krytu apod.), bez vědomí technika firmy ROBEX DK, s.r.o. se kupující zbavuje tímto jednáním záruky a tato zaniká v plném rozsahu.

7.8    Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. řezačka), ale nekorektní instalace příslušenství (např. přívodního kabel, nůž aj....), pokud bylo zboží poškozeno nekorektním chováním obsluhy, nebo jestliže zboží poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.

7.9    Při předání reklamovaného zboží nebo zařízení k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si či jinak vytvořit odpovídající náhradu reklamovaného zboží. V žádném případě nemůže kupující, zákazník požadovat v rámci reklamačního řízení náhradu za vzniklé ztráty z výroby.
8. SLEVA, ZÁKAZNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM /"o/"

8.1    Koncovým klientům našeho internetového obchodu neposkytujeme slevu na odebrané zboží, ceny jsou tedy koncové

8.2    Zákazníkům se zvláštním režimem – zavedené firmy, firmy vedené v databázi firem se zvláštním režimem, přeprodejcům, dalším prodejcům, zastupitelům..., poskytujeme individuální množstevní slevy. V případě zájmu o slevy nás kontaktujte. Zvláštní režim je řízen Provizním systémem firmy ROBEX DK, s.r.o. (viz. Provizní systém)
9. PROVIZNÍ SYSTÉM (provize pro další prodejce) /"o/"

9.1    Po prokázání Vaší činnosti jako nákup, prodej, zprostředkování aj… (dle výpisu z OR resp. dle předmětu živnosti) budete zařazeni do našeho provizního systému. Zboží pak bude prodáno za podmínek, které jsou tímto určeny. Jedná se však vždy o smluvní vztah, ke kterému je přistupováno zcela individuálně. Zboží bude vyúčtováno se sníženou prodejní cenou tak, aby mohla být zachována katalogová cena výrobku navržená firmou ROBEX DK, s.r.o.®. Do provizní, snížené ceny pro dalšího prodejce však nevstupuje cena za dopravu, náklady spojené s poštovným a balným aj.

9.2    Podmínky lze individuálně dohodnout s vedoucí obchodního oddělení. Firma ROBEX DK, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu výše provize popř. zamítnutí provize bez udání důvodů. Sleva může činit 1 – 40 % z prodejní ceny. Výše slevy pro prodejce, provize je závislá na typu zboží, množství odběru a stálosti odběru. Toto ustanovení v bodě 9 tohoto dokumentu se týká pouze a výlučně obchodního zboží, pro zboží námi vyrobené zakázkovým způsobem je vždy nutné případné provize z prodeje dále konzultovat.

9.3    Další skladba ceny tzv. přeprodejce je plně na uvážení tohoto přeprodejce. Neklademe žádná omezení při koncové tvorbě ceny pro zákazníka. Tvorba ceny by však měla odpovídat vždy morálnímu kodexu a zvyklostem daného regionu či oblasti.
10. SLEVOVÝ SYSTÉM /"o/"

10.1   Slevy slouží výlučně pro propagační účely firmy ROBEX DK, s.r.o. a to pouze v rámci elektronické prezentaci naší firmy a v kamenné prodejně firmy. Slevu nelze v žádném případě uplatňovat na výrobky vyrobené na zakázku ani bazarové stroje, přístroje a jiná zařízení. V části obchodu jsou také v rámci slevového systému vyloučeny produkty z podkategorie Pneumatické rozpínací, expanzní a upínací hřídele.

10.2   Forma slevy - vybraný zákazník obdrží kupón v tištěné formě spolu s doručenou zásilkou, popř. samostatně či elektronicky. V momentu doručení s ním může dále nakládat. Kupóny jsou tak ihned připraveny k užití. Každý kupón obsahuje speciální unikátní kontrolní ID kupónu, kterým je kontrolována jeho pravost. Toto ID je na kupón vygenerováno a uloženo v naší databázi vystavených kupónů. Výše slevy, datum platnosti slevového kupónu a majitel slevového kupónu (jméno firmy) je tedy evidován z důvodu případného zneužití. Slevový kupón je nepřenosný. Je vystavován konkrétní firmě (právnické či fyzické osobě. Žadatel o slevu je kontrolován při uplatnění slevy na základě ID kupónu. Na každém kupónu je kromě obecných ustanovení uvedeno: datum vystavení, vystavitel kupónu (zaměstnanec naší firmy, který kupón vystavil), výše slevy (např. 10 %) a ID unikátní ochranný kód sestávající z kombinace alfanumerických znaků.

/"o/"

10.3   Uplatnění slevy - slevu můžete uplatnit při nákupu (vytvoření objednávky -  předobjednávky) zboží přes naší elektronickou prezentaci a to zadáním ID unikátního kódu do pole poznámka při sestavování objednávky. Slevu lze také uplatnit při telefonické či e-mailové objednávce. Doporučuji však vždy telefonicky kontaktovat některého z našich zaměstnanců obchodního oddělení. Slevu lze uplatnit pouze jednou a to na 1ks konkrétního zboží. Slevu nelze uplatnit žádnou třetí osobou. Předložením kupónu v kamenném obchodě lze také uplatnit tuto slevu. Při objednávání více druhů, typů zboží specifikujte do pole poznámka při sestavování elektronické objednávky položku, na kterou chcete slevu uplatnit. Sleva se však při sestavení objednávky nezobrazí v celkovém součtu objednávky. Sleva bude uplatněna až po kontrole naším zaměstnancem odbytu. Jednotlivé slevy nelze sčítat (2 kupóny po 10 % není sleva 20 %), slevy lze uplatňovat pouze jednotlivě. Sleva je odečtena z ceny bez DPH konkrétní, Vámi vybrané položky, v počtu 1 ks. Vybírejte tedy pečlivě zboží, na které chcete slevu uplatnit.

Cena za zboží, na které je sleva uplatněna, je vždy zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru. Slevu nelze také uplatnit na zboží s cenou vyšší než Kč 50000,- bez DPH. Slevu lze uplatnit pouze na zboží, nikoli na služby či poštovné.

10.4   Firma ROBEX DK, s.r.o. si vyhrazuje výlučné právo kdykoli měnit podmínky užití slevových kupónů. Firma ROBEX DK, s.r.o. se také nezodpovídá žádné vyšší instanci za zřízení a provozování této služby. Jedná se o doprovodný marketingový produkt naší společnosti, kterým chceme vyjít vstříc pravidelným a váženým zákazníkům naší firmy.
11. SDĚLENÍ O ELEKTRONICKÉ PREZENTACI, STRUKTURA WEBU /"o/"

11.1   Vzhledem k neustálému vývoji nabízených produktů a zlepšování jejich technických vlastností se může stát, že některé údaje publikované na této webové stránce nemusí zcela přesně odpovídat dodávanému provedení těchto strojů. Z tohoto důvodu si vymiňujeme právo zde uvedené údaje měnit bez předchozího upozornění!

11.2   Internetová prezentace na adrese www.robex-dk.cz je složena ze dvou částí:

a.    obchodní zboží - v případě obchodního zboží se systém chová jako v klasickém e-shopu, obchodní podmínky jsou v tomto dokumentu.

b.    zakázková výroba - v případě zakázkové výroby je znemožněno objednat přímo (vozík) výrobek, jelikož není pravděpodobný jeho přímý prodej (důvod:  vyšší nákupní cena, nutnost odsouhlasení parametrů aj.), internetová prezentace www.robex-dk.cz je pouze informativním střediskem možných typů, druhů, funkčností jednotlivých vyobrazených výrobků zakázkové výroby. Obchodní podmínky jsou vyřizovány individuálně s každým zákazníkem. Zakázková výroba je řízena ve zvláštním režimu, většinou předchází vlastní poptávka, osobní jednání, obchodní smlouva, dohodnutí platebních podmínek aj…
12. ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ /"o/"

12.1   Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

             

/"o/"

12.2   Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

a.    prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://www.rema.cloud/sberna-mista/

b.    prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

c.    v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík (https://www.rema.cloud/re-balik/

d.    v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík (https://www.rema.cloud/re-balik/

e.    v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ (https://www.rema.cloud/bud-liny/

f.    v místě prodeje na adrese kamenné prodejny (sídlo naší společnosti)

g.    v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

h.    můžete též kontaktovat zmocněnce pro vysloužilá elektrozařízení: Buchar Jiří | gsm: +420 732 898 932 | vyvoj@robex-dk.cz

 

12.3   Proč recyklovat? Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

12.4   Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie Běžné označení Velikost
Alkalické Alkalické, Alkaline, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V
Knoflíkové Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové Velikost se různí
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, Power Cell AAA, AA, C, D, 6V, 9V
Lithiové Lithium, Lithium Ion, Li-Ion Velikost se různí
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se různí
Nikl-metalhydridové Ni-Mh, Ni-Hydride Velikost se různí
Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V
Olověné Autobaterie 6V, 12V
Rťutové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se různí
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se různí

Správné odložení všech zde uvedených baterií: místo zpětného odběru(viz. bod 12.2)

12.5   Registrace výrobce elektrozařízení k nahlédnutí zde
13.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OBALY /"o/"

13.1   Společnost ROBEX DK, s.r.o. plní veškeré požadavky platné legislativy v oblasti nakládání s odpady a obaly.

13.2   Nakládání s obalem a dalším odpadem vzniklým při zasílání a předání zboží naší firmou je uvedeno v návodu k obsluze daného zařízení.

13.3   Nakládáním s obaly se rozumí jejich výroba, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů. Dbáme na to, aby bylo předcházeno vzniku odpadů z obalů a využíváme co nejvíce recyklovaných obalů popř. je snahou využít již použitý obal.

13.4   Jakýkoli obal (od námi zaslaného nebo předaného zboží) od vás rádi odebereme zpět v místě sídla naší společnosti.
14.  PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ, COOKIES /"o/"

14.1   Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.robex-dk.cz , www.robex-dk.com (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

14.2   Provozovatelem internetových stránek je společnost ROBEX DK s. r.o. (dále jen "provozovatel"), která je podnikatelským subjektem v rámci ČR a EU.

14.3   Soubory cookies - Informace a data mohou být sbírány pomocí tzv. cookies k tomu, abychom vám dodali ty nejaktuálnější informace a poskytli ty nejlepší služby. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ze serveru poslány do Vašeho prohlížeče a uloženy na Vašem počítači, takže webová stránka je schopna váš počítač rozpoznat. Cookies mohou mít i formu tzv. session cookie. Tato cookie se dočasně připojí k vašemu počítači ve chvíli, kdy navštívíte webovou stránku, ale zmizí v okamžiku, kdy stránku opustíte. To znamená, že nejsou trvale uložena na Vašem zařízení. Cookies na webových stránkách často slouží ke zlepšení jejich použitelnosti. Cookies nemohou poškodit soubory ve Vašem zařízení ani zvýšit riziko nakažení počítačovým virem.

14.4   Jak a kdy používáme cookies?

- pro zjištění, zdali jste odsouhlasili používání cookies - v menu produktů (při zapnutých cookies si web pamatuje rozkliklé kategorie)

- v košíku pro zapamatování údajů (je možno samostatně povolit / zakázat zatržítkem)

- v košíku pro zapamatování vložených produktů (když omylem zavřete web, nestratíte již vložené položky)

- v anketách (pro zjištění, zdali jste už nehlasovali – pouze pokud jste již hlasovali)

14.5   Cookies třetích stran: YouTube a Google Analytics sbírají pouze základní informace o Vaší návštěvnosti.

Upozorňujeme vás, že během návštěvy na stránkách ROBEX DK, s.r.o. si možná všimnete souborů cookies, které nesouvisejí s naší společností nebo s jejími dodavateli. Když navštívíte stránku s obsahem vloženým z YouTube a dalších, možná najdete soubory cookies z těchto webových stránek. ROBEX DK, s.r.o. tyto soubory cookies nekontroluje. Další informace o těchto souborech cookies najdete na webových stránkách třetích stran.

Chtěli bychom vás upozornit na skutečnost, že tyto webové stránky obsahují vestavěná tlačítka pro „sdílení“, která uživatelům stránek umožňují snadno sdílet produkty a články se svými přáteli na celé řadě oblíbených sociálních sítí. Tyto stránky mohou použít soubor cookie, když jste přihlášeni i k jejich službě. Společnost ROBEX DK, s.r.o. nekontroluje šíření těchto souborů cookies a doporučuje vám zjistit si na webové stránce příslušné třetí strany další informace o těchto souborech.

14.7   na webu můžete kdykoli provést změnu nastavení použitých cookies.

14.8   Jak dále omezit cookies? Pokud chcete být informováni, když Váš počítač obdrží cookie, můžete si svůj prohlížeč za tímto účelem nastavit. Tímto způsobem máte možnost cookie přijmout nebo odmítnout. Váš počítač může být také nastaven tak, že bude všechna cookie odmítat. Vezměte prosím na vědomí, že změna nastavení Vašeho prohlížeče, pokud máte cookies zakázána, může zabránit správnému fungování funkcí našeho webu. Používání těchto cookies můžete pro Vaše zařízení zakázat v nastavení vašeho prohlížeče, záložce ochrana soukromí a cookies v závislosti na typu vašeho prohlížeče, operačního systému a zařízení.
15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ /"o/"

15.1   Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v Příloze 1 – informační memorandum o ochraně osobních údajů tohoto dokumentu.  ROBEX DK s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. ROBEX DK, s.r.o. s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

15.2   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz. bod 15.1.
16. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI /"o/"

16.1   Firma ROBEX DK, s.r.o. má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména informace o výrobcích, články, zprávy, příspěvky, katalogové lisy a katalogy, podmínky a ostatní dokumenty, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

16.2   Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Obsah této prezentace je pouze informativní a nezávazný a provozovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Firma ROBEX DK, s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

16.3   Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ /"o/"

17.1   Provozovatel neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek.


17.2   Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

17.3   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.robex-dk.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

17.4   Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

17.5   Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

17.6   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

17.7   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

17.8   V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.
18.  INFORMACE O FIRMĚ, ZÁKONNÉ INFORMACE /"o/"

18.1   Adresa firmy a další informace

ROBEX DK, s.r.o.
Slovany 3051
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO 27471489
DIČ CZ27471489

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20945
(jednatel společnosti: Tomáš Robek, základní kapitál: Kč 200000,-)

Identifikační číslo provozovny: 1001728815

18.2   Bankovní spojení

Bankovní účet CZK: 35-6383360237/0100         Iban:CZ3001000000356383360237

Bank account EUR: 35-6383380297/0100          Iban:CZ5801000000356383380297

Swift code:KOMBCZPPXXX                                KB Dvůr Králové n./L.

18.3   Otevírací doba kamenné prodejny: PO-ČT 7:00 – 15:00, PÁ 7:00 – 14:00, SO, NE ZAVŘENO

18.4   Důležité kontakty

- administrátor webu, marketing, kontakt ve věcech technických: Buchar Jiří | gsm: +420 732 898 932 | vyvoj@robex-dk.cz

- zmocněnec pro ochranu osobních údajů, klientský ombudsman: Buchar Jiří | gsm: +420 732 898 932 | vyvoj@robex-dk.cz

- vedoucí obchodního oddělení: Mošničková Lenka | gsm: +420 603 505 941 | tel. : +420 499 321 109 | obchod@robex-dk.cz

- vedení firmy - prokura: Glazarová Jana – prokuristka | gsm: +420 732 898 932 | glazarova@robex-dk.cz

- vedení firmy - jednatel: Robek Tomáš – jednatel | | robek@robex-dk.cz

18.5   Výpis živností

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba strojů a zařízení
Výroba a opravy čalounických výrobků
  Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  Zprostředkování obchodu a služeb
  Velkoobchod a maloobchod
   Pronájem a půjčování věcí movitých
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  Testování, měření, analýzy a kontroly
Odpovědný zástupce: Tomáš Robek (2)

Předmět podnikání:
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Odpovědný zástupce: Jiří Buchar (1)
PŘÍLOHA 1 - INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ /"o/"

Jak jistě víte, dne 25. 5. 2018 vstoupila v účinnost nová legislativa EU, která řeší ochranu osobních údajů, ve zkratce GDPR. Pokud jste se s touto problematikou již setkali, určitě víte, že se jedná o velice rozsáhlou oblast. V posledních měsících jsme se i my na tuto změnu velice poctivě připravovali. Provedli jsme řadu technických opatření tak, abychom zabezpečili, že osobní data našich klientů budeme lépe chránit a že každému klientovi zabezpečíme možnost, aby si ověřil, jaká data o něm uchováváme. V souladu s novými předpisy také řešíme expiraci osobních údajů. Dá se tedy říci, že jsme na přechod dle GDPR připraveni. Jak nakládáme s osobními údaji? Více v našem informačním memorandu, kde jsou jasně uvedeny podmínky pro nakládání s osobními údaji našich klientů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ROBEX DK s.r.o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 27471489, DIČ: CZ27471489 (dále jen „správce“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce - správce lze kontaktovat písemně přímo na adrese sídla nebo elektronicky na emailu vyvoj@robex-dk.cz

2. Účely zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou správcem zpracovány pro následující účely:

a) Plnění smluvních povinností.
b) Realizace vzájemných obchodních vztahů.
c) Vzájemná komunikace a informování.
d) Ochrana právních nároků správce.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

a) Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
b) Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce, kterými jsou ochrana právních nároků správce v případě sporu s obchodním partnerem.

4. Kategorie dotčených osobních údajů - správce zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohl řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohl efektivně komunikovat se svými obchodními partnery. Správce tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
b) Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).

5. Příjemci osobních údajů - kromě správce mohou být osobní údaje poskytnuty oprávněným státním orgánům a externím smluvním subjektům ověřujícím pro správce daňovou a účetní agendu (účetní audity).

6. Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy - osobní údaje budou u správce uloženy po celou dobu trvání vzájemného vztahu se správcem a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, která nepřekročí 4 roky.

7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí - osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi správcem a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, evidencí nebo webových stránek.

8. Práva subjektu údajů - správce tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

- právo dotazovat se správce na uchovávání a zpracování svých osobních údajů
- právo na přístup k osobním údajům týkající se
- právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- právo získat osobní údaje, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenositelnosti takových údajů k jinému správci
- právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů
- právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

ROBEX DK  s. r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru a tyto informace jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace nejsou a nebudou, bez výslovného souhlasu zákazníka, prodávány ani pronajímány jiným subjektům a budou využity pouze pro účely účetní, statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Údaje poskytnuté zákazníkem při objednávce - předobjednávce (především jméno, telefon a e-mail) slouží výlučně ke kontaktování zákazníka a k jeho informování o požadovaných produktech. Volitelně může zákazník poskytnout i další informace o své osobě, které jsou využity ke zlepšení služeb serveru. Vyžadujeme pouze informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží, služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou tyto informace také umožní kontaktovat zákazníka.

V případě potřeby kontaktujte zmocněnce pro ochranu osobních údajů naší společnosti: Buchar Jiří | gsm: +420 732 898 932 | vyvoj@robex-dk.cz
revize 18.5.2022 / copyright ROBEX DK, s.r.o. /"o/"

© copyright 2006-2024 ROBEX DK, s.r.o.® , změny vyhrazeny …
webdesign ROBEX DK, s.r.o.
Webové stránky firmy ROBEX DK, s.r.o. používají soubory cookies. Tyto informace používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více zde!
PODROBNÉ NASTAVENÍ
:: InstalaceZTI.cz :: Mediace & mindfulness ::